ยกส้าน ส. (2014) “ทำไมเราจึงต้องเรียน-รู้และวิจัยวิทยาศาสตร์”, Life Sciences and Environment Journal, 2(1-2), pp. 10–13. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17388 (Accessed: 28 May 2024).