ก่องตาวงษ์ ว. (2014) “หัววัดสนามแม่เหล็ก”, Life Sciences and Environment Journal, 4(1-2), pp. 53–66. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17374 (Accessed: 29 May 2024).