จันทร์อรุณ ก. (2014) “การอบแห้งและการถนอมอาหาร”, Life Sciences and Environment Journal, 4(1-2), pp. 41–52. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17373 (Accessed: 28 May 2024).