จันทร์อรุณ ก. (2014) “การศึกษาสารสกัดจากสมุนไพรกระชายดำ”, Life Sciences and Environment Journal, 1(1-2), pp. 133–140. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17371 (Accessed: 29 May 2024).