แม้นมณี ส. (2014) “การเลือกใช้งานคอมพิวเตอร์”, Life Sciences and Environment Journal, 4(1-2), pp. 35–40. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17370 (Accessed: 24 May 2024).