ธรรมพงษา ส. (2014) “คณิตศาสตร์นานาชาติที่สเปนและโปแลนด์”, Life Sciences and Environment Journal, 4(1-2), pp. 33–34. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17369 (Accessed: 29 May 2024).