วิจารณกุล อ. (2014) “ผลกระทบของการจำกัดน้ำทิ้งชุมชนเทศบาลเมืองพิษณุโลกและชุมชนชาวแพต่อคุณภาพน้ำในแม่น้ำน่าน”, Life Sciences and Environment Journal, 1(1-2), pp. 117–124. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17367 (Accessed: 29 May 2024).