ก่องตาวงษ์ ว. (2014) “ของเก่าหรือของเก่าๆ”, Life Sciences and Environment Journal, 1(1-2), pp. 100–110. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17363 (Accessed: 24 May 2024).