กาญจนประเสริฐ น. (2014) “การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษสาเชิงวิสาหกิจชุมชน”, Life Sciences and Environment Journal, 4(1-2), pp. 1–6. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17356 (Accessed: 24 May 2024).