ศรีโสภา อ. and พรมศิลา ว. (2014) “หนึ่งประสบการณ์. กว่าจะเป็นนักเรียนนอก”, Life Sciences and Environment Journal, 8(1-2), pp. 96–99. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17180 (Accessed: 24 May 2024).