คุ้มนก ช. (2014) “ยีสต์. จุลินทรีย์อุตสาหกรรม”, Life Sciences and Environment Journal, 8(1-2), pp. 84–90. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17177 (Accessed: 28 May 2024).