จันทร์อรุณ ก. (2014) “กระบวนการผลิตกล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์และผลิตภัณฑ์อื่นๆ”, Life Sciences and Environment Journal, 6(1-2), pp. 67–72. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17161 (Accessed: 19 May 2024).