บ่อคำ ร. (2014) “สำรวจรูปสามเหลี่ยมปาสกาล”, Life Sciences and Environment Journal, 6(1-2), pp. 49–53. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17157 (Accessed: 28 May 2024).