สังขวดี ก. (2014) “เทคนิคการพัฒนาบทเรียนตามแนว”, Life Sciences and Environment Journal, 9(1-2), pp. 51–57. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17152 (Accessed: 23 May 2024).