ปรีชาวรพันธ์ อ., จูอนุวัฒนกุล ส., อินากา ย., กรุดพันธ์ เ., โมโตมิซึ โ. and ชัลภากุล อ. (2014) “การวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้าของซัลโฟนาไมด์ด้วย ระบบ FIA/HPLC ควบคู่กับการตรวจวัดทางแอม เพอร์โรเมทริกโดยใช้ขั้วไฟฟ้าไดมอนด์เจือโบรอน”, Life Sciences and Environment Journal, 9(1-2), pp. 16–25. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17146 (Accessed: 21 May 2024).