ภู่พัฒน์วิบูลย์ ส. (2014) “น้ำมันจาก ‘ สบู่ดำ ’ ทางเลือกใหม่ของพลังงานทดแทน เพื่อสู้วิกฤติน้ำมันแพง”, Life Sciences and Environment Journal, 6(1-2), pp. 1–3. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17136 (Accessed: 24 May 2024).