โพธิ์ศรี เ. (2014) “เรื่องเล่าจากต่างแดน (ของคนไกลบา้ น)”, Life Sciences and Environment Journal, 8(1-2), pp. 62–73. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17129 (Accessed: 24 May 2024).