มาตรมูล ไ. (2014) “เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจและคลื่นเสียงการเต้นของหัวใจ”, Life Sciences and Environment Journal, 7(1-2), pp. 68–73. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17128 (Accessed: 24 May 2024).