คำเตจา ส. (2014) “แมงกะพรุนน้ำจืดแห่งลำน้ำเข็ก”, Life Sciences and Environment Journal, 7(1-2), pp. 54–56. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17121 (Accessed: 21 May 2024).