บุญยะรัตน์ ฤ. (2014) “หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก. , หอเอนปิซา”, Life Sciences and Environment Journal, 8(1-2), pp. 31–34. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17114 (Accessed: 24 May 2024).