ทองพูน เ., เหลี่ยวเรืองรัตน์ บ., เหลี่ยวเรืองรัตน์ ส. and เทาว์เซนด์ อ. (2014) “การวิเคราะห์ปริมาณเซฟาดรอกซิลในยาเตรียม โดยวิธีโฟลอินเจคชันเคมิลูมิเนสเซนส์ Determination of Cefadroxil in Pharmaceutical Preparations by Flow Injection Chemiluminescence”, Life Sciences and Environment Journal, 8(1-2), pp. 13–22. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17107 (Accessed: 28 May 2024).