อินทร์ทอง ภ. (2014) “ภาวะคุกคามจากสังคมออนไลน์ (Social Network)”, Life Sciences and Environment Journal, 11(1-2), pp. 70–77. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17075 (Accessed: 19 May 2024).