เสมาขันธ์ ช. (2014) “รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R & D)”, Life Sciences and Environment Journal, 10(1-2), pp. 97–104. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17066 (Accessed: 21 May 2024).