ศรีรัตนประสิทธิ์ น. (2014) “ปัญหาโลกร้อน กับ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์”, Life Sciences and Environment Journal, 11(1-2), pp. 42–51. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17065 (Accessed: 19 May 2024).