ปารีศรี ร. (2014) “เครือข่ายสาธารณะ (Social Network) คืออะไร”, Life Sciences and Environment Journal, 10(1-2), pp. 88–96. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17064 (Accessed: 19 May 2024).