พุทธาภิบาล ป. (2014) “โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ กับความเสี่ยงต่อพิบัติภัยแผ่นดินไหว”, Life Sciences and Environment Journal, 11(1-2), pp. 31–41. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17063 (Accessed: 21 May 2024).