อยู่มี พ. (2014) “การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในรายวิชาเคมีทั่วไป 1 A Study of Student-Centered Instructional Model in General Chemistry 1”, Life Sciences and Environment Journal, 11(1-2), pp. 20–25. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17058 (Accessed: 24 May 2024).