น้อยโขง ว., สังโยคะ ส. and แสงสุข จ. (2014) “วามหลากชนิดของปลาและสภาวะการติดพยาธิของปลาในบริเวณ เขื่อนแควน้อยบํารุงแดน จังหวัดพิษณุโลก A study on species diversity of fishes and helminthic infection of the fishes in Kaew-noi Bam-rungdan dam, Phitsanulok province”, Life Sciences and Environment Journal, 11(1-2), pp. 10–19. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17052 (Accessed: 29 May 2024).