ศรีธาวิรัตน์ ธ. (2014) “การศึกษาผลกระทบด้านเสียงจากการจราจรโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์”, Life Sciences and Environment Journal, 10(1-2), pp. 34–45. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17050 (Accessed: 29 May 2024).