ทองรอด ว., ลิ้มสุวรรณ ท. and ฉัตราภรณ์ ส. (2014) “ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการกินอาหารของเด็กวัยเรียนในพื้นที่ประสบอุทกภัย : กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลชุมแสง (วัดทับกฤชกลาง) จังหวัดนครสวรรค์”, Life Sciences and Environment Journal, 10(1-2), pp. 22–33. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17049 (Accessed: 24 May 2024).