ฉิมจารย์ อ. (2014) “‘คาร์บอนเครดิต’ ธุรกิจขายมลพิษ”, Life Sciences and Environment Journal, 12(1), pp. 103–110. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17045 (Accessed: 19 May 2024).