สุภาวงศ์ ส. and วชิระวงศกร ป. (2014) “คุณภาพน้ำผิวดินในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก”, Life Sciences and Environment Journal, 12(1), pp. 72–85. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17043 (Accessed: 21 May 2024).