หินเธาว์ บ., วัฒนชัยยิ่งเจริญ เ. and เลิศสุวรรณไพศาล ป. (2014) “ทางเลือกในการกำจัดทำลายขยะมูลฝอยที่เหลือจากการคัดแยกขององค์การบริหาร ส่วนตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์”, Life Sciences and Environment Journal, 12(2), pp. 102–111. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17031 (Accessed: 21 May 2024).