บ่อคำ ร. (2014) “การพัฒนาครูคณิตศาสตร์โดยวิธีสอนแบบใหม่”, Life Sciences and Environment Journal, 12(1), pp. 35–41. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17028 (Accessed: 23 May 2024).