บุตรเอก ก., แก้วเงา ส. and วชิระวงศกร ป. (2014) “สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม”, Life Sciences and Environment Journal, 12(2), pp. 74–90. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17025 (Accessed: 23 May 2024).