นาคขุนทด ม. (2014) “การเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของละอองเรณูในบัวสายเขตอบอุ่นและเขตร้อน”, Life Sciences and Environment Journal, 12(2), pp. 60–73. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17022 (Accessed: 28 May 2024).