เสมาขันธ์ ช. (2014) “บทบรรณาธิการ”, Life Sciences and Environment Journal, 12(1). Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17018 (Accessed: 28 May 2024).