โพธิ์ศรี เ. (2014) “บทบรรณาธิการ”, Life Sciences and Environment Journal, 14(1). Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17012 (Accessed: 24 May 2024).