มากสาคร อ. (2014) “ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตอาสาของนิสิตแพทย์ระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร”, Life Sciences and Environment Journal, 14(1), pp. 42–52. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/16999 (Accessed: 23 May 2022).