ศรประเสริฐ ร., นอแสงศรี ภ. and หัมพานนท์ อ. (2014) “ผลของสารสกัดหยาบจากใบรางแดง (Ventilago denticulata Willd.) ต่อการเจริญของ Colletotrichum gloeosporioides และ Fusarium oxysporum”, Life Sciences and Environment Journal, 13(1), pp. 42–47. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/16992 (Accessed: 29 May 2024).