ปิ่นสกุล ส. (2014) “การพัฒนาอิฐทนไฟฉนวนจากเถ้าแกลบ”, Life Sciences and Environment Journal, 13(1), pp. 55–61. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/16990 (Accessed: 21 May 2024).