จองไพจิตรสกุล ร. (2014) “ผลของไซโตไคนินต่อการเพิ่มปริมาณต้นอ่อนเอื้องผึ้งในสภาพปลอดเชื้อ”, Life Sciences and Environment Journal, 14(1), pp. 25–31. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/16987 (Accessed: 23 May 2022).