พริกบุญจันทร์ พ. (2014) “การศึกษากระบวนการผลิตเครื่องดื่มจากตะไคร้ผสมใบเตย”, Life Sciences and Environment Journal, 13(1), pp. 27–33. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/16986 (Accessed: 23 May 2024).