เพชรศรี ส. and จงจิตวิมล ธ. (2014) “มูลค่าทางเศรษฐกิจการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพโดยชาวชาติพันธุ์ม้งในพื้นที่บ้านร่องกล้าในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก”, Life Sciences and Environment Journal, 14(1), pp. 13–24. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/16985 (Accessed: 23 May 2022).