บุณยะรัตเวช อ. (2014) “การพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกเพื่อคุณภาพชีวิตและวิวัฒนาการของโลก สู่ความยั่งยืน”, Life Sciences and Environment Journal, 14(1), pp. 5–12. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/16981 (Accessed: 23 May 2022).