จงจิตวิมล ธัชคณิน. 2016. “บทบรรณาธิการ”. Life Sciences and Environment Journal 17 (2):-. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/71411.