บดีรัฐ โชติ. 2016. “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงภายใต้ความขัดแย้งทางการเมือง”. Life Sciences and Environment Journal 16 (1):20-31. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/65271.