วชิระวงศกร ปิยะดา, รอดขาว สิรินรัตน์, and ช่วยปุ่น เจนจิรา. 2016. “การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการบริโภคผักประเภทใบ ที่มีการปนเปื้อนสารตะกั่วและแคดเมียม: กรณีศึกษาเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย”. Life Sciences and Environment Journal 16 (2):167-77. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/60325.