ละม้ายจีน กุลวดี, and ช่วยบำรุง เทิดชาย. 2016. “ศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในเขตพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี”. Life Sciences and Environment Journal 17 (1):190-99. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/58326.