สารวิทย์ วริษา. 2016. “คำเรียกขานในภาษาไทยตามปัจจัยอายุ เพศ และความสัมพันธ์ของผู้พูด”. Life Sciences and Environment Journal 17 (1):169-79. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/58322.